1. TOEPASBAARHEID

1.1 Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Opdrachtgever door het aanvragen van een offerte bij, het plaatsen van een order bij en/ of het sluiten van een overeenkomst met Webregion dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Webregion en de Opdrachtgever,zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever; (2) de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion; (3) de bijzondere voorwaarden; (4) deze Algemene Voorwaarden; (5) art. 4-88 van hetWeens Koopverdrag; (6) de Unidroit Principles; (7) het Belgische recht,met uitsluiting van de artikelen 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. Webregion wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die Webregion uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent. Deze uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekende afwijkingen zijn slechts geldig voor het project waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele andere,zelfs gelijkaardige projecten.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Opdrachtgever worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

1.3 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/ of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling, zullen Webregion en de Opdrachtgever, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling of het nietige deel van de bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.4 Webregion behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of te wijzigen.

2. DEFINITIES

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden dient onder volgende begrippen te worden verstaan:

2.1 “Webregion”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WEBREGION”,met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Zagerijstraat 10 bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0884.095.810 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0884.095.810.

2.2 “Algemene voorwaarden”: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

2.3 “Opdrachtgever”: elke (rechts)persoon die een prijsaanvraag stuurt aan Webregion, een order plaatst bij Webregion en/of een dienst en/of product aankoopt bij Webregion, evenals iedereen die in naam of voor rekening van een andere (rechts)persoon een prijsaanvraag stuurt aan Webregion, een order plaatst bij Webregion en/of een dienst en/of product aankoopt bij Webregion.

2.4 “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, tot stand gekomen conform artikel 3.4 van deze Algemene Voorwaarden,met betrekking tot de levering van Diensten en/of Producten.

2.5 “Diensten”: de door Webregion in het kader van de Overeenkomst te leveren diensten.

2.6 “Producten”: de door Webregion in het kader van de Overeenkomst te ontwerpen producten.

2.7 “Aangetekende Klachtenbrief”: een ter post aangetekende brief,met de vermelding van het factuurnummer, alle referentienummers (voor zover van toepassing) weergegeven op de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion, de leveringsbon uitgaande van Webregion en/of de factuur uitgaande van Webregion,met een nauwkeurige identificatie van het Overeenkomst, de Dienst(en) en/of Product(en), en een gedetailleerde opgave van de nietconformiteit, het gebrek en/of de klacht.

3. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

3.1 De offertes van Webregion zijn geldig gedurende 30 dagen, waarna Webregion deze op gelijk welk ogenblik kan terugtrekken.

3.2 In elk geval zijn alle offertes van Webregion vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Opdrachtgever.

3.3 De Opdrachtgever dient zijn order steeds te plaatsen conform artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden.

3.4 De Overeenkomst komt slechts tot stand zodra Webregion of een persoon die bevoegd is Webregion in rechte te verbinden, het order van de Opdrachtgever schriftelijk en/of elektronisch bevestigt, dan wel zodra Webregion met de uitvoering van het order een aanvang maakt.

3.5 Behoudens andersluidend beding zal Webregion slechts tot uitvoering van de Overeenkomst overgaan na ontvangst van het voorschot zoals vermeld in artikel 12.2 van deze Algemene Voorwaarden.

3.6 Webregion is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en heeft steeds het recht om een minimum factuurbedrag voorop te stellen.

4. PRIJS

4.1 Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een vast honorarium en/of een uurtarief overeengekomen. Deze is slechts geldig voor het welbepaalde project en geldt dus niet voor eventuele andere, zelfs gelijkaardige projecten.Webregion kan de projecten opdelen in een aantal fases. Desgevallend wordt per fase een prijsraming voorzien.Webregion behoudt zich het recht voor de prijsraming voor de nog uit te voeren fases te herzien, na afronding van de voorgaande fase.Webregion is bovendien geenszins gebonden door de prijsraming per fase en verbindt zich er dan ook geenszins toe de werken onder een welbepaalde fase uit te voeren aan de geraamde prijs voor die fase.

4.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van Producten, is in de prijs enkel inbegrepen: (i) het eerste ontwerp van het Product, (ii) het aanbrengen van de redelijke aanpassingen die tijdig door de Opdrachtgever aan Webregion worden overgemaakt conform artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden, en (iii) de definitieve productie van het Product. Alle prestaties die niet expliciet werden voorzien in de schriftelijke overeenkomst en/of schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging, inclusief bijkomende ontwerpen en/of aanpassingen, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de Opdrachtgever, en worden als dusdanig aangerekend aan de Opdrachtgever.Alle prestaties die niet binnen het vast honorarium vallen, zullen op basis van het werkelijk aantal gepresteerde uren worden aangerekend aan het overeengekomen vast uurtarief.

4.3 Alle prijzen m.b.t. de levering van Diensten en/of Producten, zijn van toepassing voor werken die uitgevoerd worden op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.Mits goedkeuring van de Opdrachtgever, kan Webregion wanneer zij dat wenst – en zonder dat Webregion hiertoe ooit gehouden kan zijn – werkzaamheden uitvoeren op zaterdagen,zondagen en feestdagen en buiten de kantooruren met het oog de naleving van de vooropgestelde informatieve leverings- en uitvoeringsdata. Deze prestaties zullen bijkomend gefactureerd worden aan volgende uurtarieven: • Voor prestaties op zaterdagen en buiten de kantooruren wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd met 50%; • Voor prestaties op zondagen en feestdagen wordt het overeengekomen uurtarief verhoogd met 100%. Voor zover de overeengekomen prijs voor het geheel van Diensten en/of Producten een vast honorarium betreft, zullen deze prestaties als meerkost worden aangerekend, en dit gebaseerd op het aantal gepresteerde uren, verhoogd met de eventuele supplementen die hierop zullen worden aangerekend.

4.4 Volgende kosten zijn niet inbegrepen en, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, ten laste van de Opdrachtgever: administratieve kosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, port- kosten, kosten verbonden aan speciale werkomstandigheden, heffingen, en belastingen.

4.5 Verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschap- pelijke zetel van Webregion, en gefactureerd per verplaatsing en op basis van forfaitaire prijzen.

4.6 Valutaschommelingen, verhogingen van lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, en verzekeringspremies, optre- dende tussen de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging en de uitvoering en/of levering, geven Webregion het recht de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4.7 In geval van oponthoud heeft Webregion het recht om de prijzen te verhogen die worden weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever of bij het ontbreken hiervan in de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion. Onder oponthoud wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): laattijdige betaling, meedelen van niet-correcte of niet-relevante gegevens door de Opdrachtgever, het niet (tijdig) volbrengen door de Opdrachtgever van de verplichtingen die worden weergegeven in de artikelen 3.3, 5.1, 5.3, 6 en 10 van deze Algemene Voorwaarden, etc.

4.8 Webregion heeft steeds het recht aan de Opdrachtgever een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan.

4.9 Webregion heeft het recht slechts tot uitvoering van de Overeenkomst over te gaan na ontvangst van het volledige bedrag van alle openstaande facturen van de Opdrachtgever en/of het volledige bedrag van de prijs en dit zonder dat de Opdrachtgever enig recht van verhaal heeft t.o.v. Webregion.

4.10 Webregion heeft steeds het recht de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot na ontvangst van het bedrag van alle openstaande facturen van de Opdrachtgever.

4.11 Webregion heeft steeds het recht de uitvoering van de Overeenkomst wat betreft het verlenen van diensten met betrekking tot hosting stop te zetten indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet naleeft.

5. UITVOERING EN TERMIJNEN

5.1 Bij het plaatsen van zijn order bij Webregion bezorgt de Opdrachtgever aan Webregion alle gegevens, informatie en materiaal, waarvan Webregion aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever draagt de volledige verant- woordelijkheid voor de correctheid, relevantie en kwaliteit van de aangeleverde gegevens, informatie en materialen. Webregion behoudt zich het recht voor de opdracht te weigeren of aange- paste gegevens, informatie en/of materiaal aan de Opdrachtgever te vragen indien de aangeleverde gegevens, informatie en/ of materiaal onvolledig en/of onvoldoende kwaliteitsvol zijn.

5.2 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de levering van één of meerdere Producten, die door Webregion moeten worden ontworpen, zal Webregion de Opdrachtgever een eerste ontwerp van het betreffende Product bezorgen binnen de termijn zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion en/of bijzondere voorwaarden.

5.3 De Opdrachtgever dient zijn eventuele opmerkingen bij voormeld ontwerp binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na ontvangst van het ontwerp aan Webregion over te maken, bij gebreke waarvan het ontwerp wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. Indien de Opdrachtgever zijn eventuele opmerkin- gen binnen voormelde termijn aan Webregion heeft overgemaakt, zal Webregion het ontwerp van het Product aanpassen volgens de redelijke opmerkingen van de Opdrachtgever.

5.4 Webregion zal tot de definitieve productie van het Product overgaan, van zodra zij een schriftelijk akkoord omtrent het aangepast ontwerp van de Opdrachtgever heeft ontvangen of ingeval van stilzwijgende goedkeuring van de Opdrachtgever conform artikel 5.3 van deze Algemene Voorwaarden. Voormeld schriftelijk akkoord en/of stilzwijgen ontslaan Webregion van alle verantwoordelijkheden voor de fouten die na de aanvang van de definitieve productie worden vastgesteld.

5.5 De levering van Producten – lichamelijke goederen gebeurt conform de Incoterm® “Ex Works” (EXW) opslagplaats zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, of bij ontbreken hiervan, op de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion.

5.6 Op verzoek van de Opdrachtgever zal Webregion het transport organiseren naar de door de Opdrachtgever gevraagde bestemming, zoals blijkt uit de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever of bij ontbreken hiervan in de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion, voor rekening, voor risico en op kosten van de Opdrachtgever.

5.7 Uitgezonderd wat betreft artikel 5.3 van deze Algemene Voor- waarden, zijn de opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen steeds indicatief en maken zij geen essentieel bestanddeel van de Overeenkomst uit. In geval van overschrijding van de aange- geven termijn, om gelijk welke reden, zullen Webregion en de Opdrachtgever een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. Geen enkele termijnoverschrijding, noch van de oorspronkelijke, noch van de bijkomende termijn(en), kan aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst. Wijzigingen in de prijsaanvraag en/of het order van de Opdrachtgever, wijzigingen in de schriftelijke overeen- komst tussen Webregion en de Opdrachtgever, wijzigingen in de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion, wijzigingen van de aangeleverde gegevens, informatie en/of materialen en/of aanvullende werken hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- en/of leveringstermijnen vervallen.

5.8 Webregion is in ieder geval niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van fabrikanten en/of leveranciers van Webregion, de Opdrachtgever en/of enige andere derde.

5.9 Webregion heeft het recht de Overeenkomst en betreffende Diensten en/of de Producten in verschillende delen te leveren of uit te voeren. Gedeeltelijke levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst.

5.10 Webregion vervult haar verplichtingen onder de Overeen- komst op zelfstandige basis en in volledige onafhankelijkheid. Voor zover de Opdrachtgever richtlijnen zou geven in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen op de wijze van uitvoering, aangezien Webregion daar exclusief over beslist.

6. INFORMATIE, STALEN EN MODELLEN

6.1 De Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van alle kenmerken van de door hem bestelde Diensten en/of Producten. De Opdrachtgever kan geen enkel recht ontlenen aan de informatie, stalen en/of modellen die Webregion op eigen initiatief of op verzoek van de Opdrachtgever zou verstrekken.

6.2 De Opdrachtgever draagt de exclusieve en volledige verantwoordelijkheid om te bepalen of de Diensten en/of Producten geschikt zijn, en aan alle kwaliteitsvereisten voldoen m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Opdrachtgever de Diensten en/of Producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken. De Opdrachtgever zal hiertoe de nodige tests uitvoeren, en de noodzakelijke informatie (onder meer m.b.t. het juiste gebruik van de desbetreffende Diensten en/of Producten, de eventueel aan deze Diensten en/of Producten verbonden gevaren, de toepassingen en kwaliteiten van deze Diensten en/of Producten, etc.) opvragen. De Opdrachtgever heeft hierbij de expliciete verplichting om de aldus verkregen informatie te verifiëren, onder meer m.b.t. de accuraatheid van de verkregen informatie, de volledigheid van deze informatie, en de toepasselijkheid van de informatie m.b.t. het gebruik en/of de doelstellingen waarvoor de Opdrachtgever de Diensten en/of Producten heeft aangekocht of wenst te gebruiken.

6.3 Alle informatie die Webregion, op eigen initiatief of op vraag van de Opdrachtgever, aan de Opdrachgever overhandigt, heeft een louter informatieve waarde en bevrijdt de Opdrachtgever geenszins van zijn verplichtingen onder artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden. De verantwoordelijkheid van Webregion blijft dienaangaande steeds beperkt tot de verantwoordelijkheid die op dwingende wijze aan Webregion wordt opgelegd door de Belgische wetgeving.

7. AANVAARDING EN KLACHTEN

7.1 De Opdrachtgever moet direct bij de ontvangst van de desbetreffende documenten, plannen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en/of Producten, welke het resultaat zijn van de door Webregion verrichte werkzaamheden een eerste verificatie uitvoeren. De Opdrachtgever zal eveneens onmiddellijk na de levering van Diensten en/of Producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft ondermeer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): volledige en/of correcte uitvoering van de Overeenkomst en/of levering van de Dienst(en) en/of Product(en), gebruik van de correcte gegevens, informatie en/of materialen, zichtbare gebreken aan de geleverde Diensten en/of Producten, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Opdrachtgever onmiddellijk ter kennis brengen van Webregion, bij gebreke waarvan hij geacht wordt deze prestaties te aanvaarden als overeengekomen. De Opdrachtgever verliest in ieder geval het recht zich op deze direct verifieerbare gebreken en/of non-conformiteit te beroepen, indien hij Webregion niet binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen per Aangetekende Klachtenbrief op de hoogte brengt.

7.2 Het in gebruik nemen, verwerken en/of aanpassen van de door Webregion geleverde Diensten en/of Producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve oplevering van de betreffende Diensten en/of Producten en bevrijdt Webregion van haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid conform artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

7.3 Klachten m.b.t. verborgen gebreken moeten uiterlijk binnen een termijn van zes (6) maanden na levering aan Webregion worden gemeld per Aangetekende Klachtenbrief. De Opdracht- gever verliest in ieder geval het recht zich op enig gebrek te beroepen, indien hij Webregion hiervan niet op de hoogte brengt per Aangetekende Klachtenbrief, binnen een termijn van acht (8) kalenderdagen nadat hij dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken.

7.4 In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek, zal Webregion naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige documenten, plannen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en/of andere Producten, welke het resultaat zijn van de door Webregion verrichte werkzaamheden corrigeren; of (2) de non- conformiteit of het gebrek vergoeden. De Opdrachtgever erkent dat deze maatregelen beide afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge de non-conformiteit of het gebrek.

7.5 De eventuele (gedeeltelijke) correctie en/of vergoeding van of voor Diensten en/of Producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de Overeenkomst.

7.6 Zonder uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Webregion heeft de Opdrachtgever in geen geval het recht Producten terug te sturen of werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

7.7 Webregion behoudt zich het recht voor om zelf de nietconformiteit van de levering en/of andere gebreken vast te stellen en de oorzaak ervan na te gaan.

7.8 Klachten en/of eventuele (gedeeltelijke) correctie en/of vergoeding van of voor Diensten en/of Producten ontheffen de Opdrachtgever in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, de schriftelijke en/of elektronische orderbe- vestiging uitgaande van Webregion, de bijzondere voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

7.9 De Opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Webregion zal de Diensten en/of Producten leveren naar best vermogen. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling gaat Webregion geen resultaatsverbintenis aan. De door de Opdracht- gever aangegeven doelen en/of wensen zijn dan ook geenszins als enig resultaat te beschouwen in hoofde van Webregion.

8.2 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de Diensten en/of Producten subjectieve producten zijn en dat Webregion derhalve nooit aansprakelijk kan zijn voor de levering van een Dienst en/of Product dat niet volledig naar wens van de Opdrachtgever is.

8.3 De aansprakelijkheid van Webregion is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid die in de gegeven feitelijke omstandigheden verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag, of (2) het bedrag van de uitkering van de door Webregion aangegane verzekeringspolissen.

8.4 Webregion is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot omzetverlies), (ii) fouten of gebreken in de uitvoering te wijten aan foutieve, laat- tijdige en/of onvolledige informatie, gegevens en/of materialen zoals door de Opdrachtgever meegedeeld; (iii) enige schade die voortvloeit uit wijzigingen die door de Opdrachtgever en/of een derde aan de documenten, plannen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en/of andere Producten, welke het resultaat zijn van de door Webregion verrichte werkzaamheden, worden aangebracht, (iv) schade ten gevolge van het gebruik van de documenten, plannen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en/of andere Producten, welke het resultaat zijn van de door Webregion verrichte werkzaamheden, (v) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Opdrachtgever, diens personeelsleden of medewerkers en/of derden van wettelijke en/of andere verplichtingen.

8.5 Webregion is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Opdrachtgever om zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst na te komen, zoals onder meer – zonder hiertoe beperkte te zijn – m.b.t. het tijdig overmaken aan Webregion van gegevens, informatie en/of materialen waarvan Webregion aangeeft dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen t.o.v. de Opdrachtgever, en m.b.t. de gegevens, informatie en/of materia- len waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de verplichtingen van Webregion t.o.v. de Opdrachtgever.

9. VRIJWARING

9.1 De Opdrachtgever zal Webregion volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion, de bijzondere voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Opdrachtgever.

9.2 De Opdrachtgever zal Webregion schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

10. VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

10.1 De Opdrachtgever draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid om:

  • Webregion voorafgaand aan de uitvoering van de Overeen- komst op de hoogte te brengen van mogelijke standaard- en wettelijke voorwaarden waaraan de Diensten en/of Producten dienen te voldoen;
  • Webregion schriftelijk en tijdig op de hoogte te brengen van de specifieke vereisten waaraan de Diensten en/of Producten dienen te voldoen;
  • de Diensten en/of Producten binnen de 48 uur na levering grondig te keuren, en heeft in ieder geval de verplichting om de Diensten en/of Producten op een adequate wijze te testen alvorens deze te gebruiken en/of verwerken;
  • de Diensten en/of Producten uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking werden gesteld;
  • bij het gebruik van de Diensten en/of Producten steeds alle wettelijke verplichtingen (zoals onder meer – maar zonder hiertoe beperkt te zijn – deze m.b.t. intellectuele eigendomsrechten) na te leven;
  • de noodzakelijke verzekeringsovereenkomsten af te sluiten, onder meer m.b.t. het eigendomsvoorbehoud zoals vastgesteld in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever verleent Webregion de toestemming om op eerste verzoek inzage te krijgen in de polissen en betalingsbewijzen van voornoemde verzekeringen.

10.2 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals weergegeven in de schriftelijke overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever, de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging uitgaande van Webregion, de bijzondere voorwaarden, deze Algemene Voorwaarden, en/of wanneer de Opdrachtgever niet voldoet aan al zijn andere (wettelijke) verplichtingen, heeft Webregion het recht haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten. De kosten verbonden aan deze schorsing zijn integraal ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten hebben onder meer betrekking op (louter exemplatieve opsomming): extra gepresteerde werkuren, stockagevergoedingen, etc.

11. OVERMACHT EN HARDSHIP

11.1 Webregion is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

11.2 In geval van overmacht of hardship kan Webregion naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enige recht van verhaal t.o.v. Webregion: (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de Overeenkomst bij aangetekende brief buitengerechtelijk ontbinden; en/of (3) de Opdrachtgever uitnodigen om de Overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Opdrachtgever niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan Webregion de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Opdrachtgever tot schadevergoeding te veroordelen.

11.3 Onder overmacht en hardship worden ondermeer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen, grondstofschaarste, valuta- schommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de schriftelijke en/of elektronische orderbevestiging en de levering, brand, lock out, overstroming, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, mobilisatie, oorlog, ziekte, ongevallen, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, vertraging in de aanvoer, transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen, waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen, invoerbelemmeringen, panne, file, etc.

12. FACTUUR EN BETALING

12.1 De Opdrachtgever moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur aan Webregion overmaken, per Aangetekende Klachtenbrief.

12.2 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dient de Opdrachtgever bij het plaatsen van zijn order een voorschot van 50% van de overeengekomen prijs te betalen. Webregion heeft het recht de uitvoering van haar verbintenissen onder de Overeenkomst op te schorten totdat dit bedrag werd betaald.

12.3 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Webregion en dit op de datum vermeld op de factuur. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Enkel kwitanties ondertekend door Webregion of personen die bevoegd zijn Webregion in rechte te verbinden zijn geldig.

12.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen: (1) geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) is de Opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van honderd vijfentwintig euro (€ 125,00), onvermin- derd het recht van Webregion om hogere schade te bewijzen; (3) is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van bijkomende administratieve kosten, gelijk aan 7% van het factuurbedrag met een minimum van vijftien euro (€ 15); (4) is de Opdrachtgever gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; (5) worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van Webregion op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar; (6) heeft Webregion het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende Overeenkomst en/of één of meerdere andere over- eenkomsten met de Opdrachtgever te schorsen en/of bij aange- tekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart, wordt een heropstartkost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen. De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor Webregion redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever verliest.

12.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

12.6 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van Webregion geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de betreffende factuur.

13. ANNULATIE

13.1 Ingeval een order door of lastens de Opdrachtgever wordt geannuleerd, voor om het even welke reden, en indien een vast honorarium werd overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 80% van het vast honorarium, indien de annulatie voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, onverminderd het uitdrukkelijke recht van Webregion om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd. De Opdrachtgever is echter gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan het volledig vast honorarium, indien de uitvoering van de Overeenkomst voortijdig beëindigd wordt door of lastens de Opdrachtgever.

13.2 Ingeval een order door of lastens de Opdrachtgever wordt geannuleerd, voor om het even welke reden, en indien een uurtarief werd overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden tot integrale vergoeding van de reeds gepresteerde werkuren, te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van de geraamde projectprijs met een minimum van duizend euro (€ 1.000), onverminderd het recht van Webregion om hogere schade te bewijzen.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Wanneer Webregion onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Webregion de rechten die voortvloeien uit dit werk. De Opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van dit artikel, beschikt Webregion – ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. – over alle auteursrechten op de Diensten en/of Producten.

14.2 De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van het recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden. Deze overdracht vloeit niet voort uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de Overeenkomst of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het Product – lichamelijk goed of de digitale gegevens aan de Opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten.

14.3 Indien Webregion een Product ontwikkelt voor de Opdrachtgever blijft Webregion eigenaar van de intellectuele rechten m.b.t. dit Product. Webregion blijft eigenaar van alle knowhow die gebruikt of ontwikkeld wordt voor de uitvoering van de Overeenkomst en is vrij deze te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere diensten en/ of producten.

14.4 De in de Overeenkomst bepaalde prijs weerspiegelt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de door Webregion ontwikkelde Producten conform het doel van deze Producten.

14.5 Wanneer de Overeenkomst enigszins het gebruik en/of de ontwikkeling van software betreft, mag Webregion alle software alsook de code die specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkeld werd eveneens zonder enige beperking gebruiken. De broncode van de voor de Opdrachtgever ontwikkelde software blijft te allen tijde eigendom van Webregion. Deze broncode mag door de Opdrachtgever niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden. De Opdrachtgever mag de broncode ook niet onthullen of doorgeven. De Opdracht- gever mag geen wijzigingen aanbrengen aan de door Webregion voor hem ontwikkelde software.

14.6 De Opdrachtgever kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. Deze rechten zijn ofwel eigendom van Webregion ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde.

14.7 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte gegevens die op de door Webregion te ontwikkelen Producten moeten worden geplaatst. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en kwaliteit van de door hem aangeleverde gegevens, informatie en/of materialen. De Opdrachtgever verklaart en garandeert dat hij de volledige eigendom heeft over deze gegevens, informatie en/of materialen en dat Webregion geen rechten van derden schaadt door deze te gebruiken bij de uitvoering van de Overeenkomst. Webregion draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor deze gegevens, informatie en/of materialen. De Opdrachtgever zal Webregion vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband met deze inhoud.

15. ONDERAANNEMING

15.1 Webregion heeft het recht om (een deel van) de Diensten in onderaanneming te geven.

15.2 Indien Webregion optreedt als onderaannemer, heeft Webregion een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever, ten belope van wat laatstgenoemde aan de medecontractanthoofdaannemer verschuldigd is op het ogenblik van het instellen van de rechtstreekse vordering.

15.3 Indien Webregion optreedt als onderaannemer, heeft Webregion bovendien een pandrecht op alle schuldvorderingen van de medecontractant – hoofdaannemer, die voortkomen uit het aannemingscontract met betrekking tot het werk waarvoor op Webregion als onderaannemer een beroep werd gedaan.

15.4 De in dit artikel vermelde rechtstreekse vordering, evenals het in dit artikel opgenomen pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding.

16. AFWERVING

16.1 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe gedurende de uitvoering van de Overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na de beëindiging ervan, geen personeelsleden en/ of aangestelden van Webregion in dienst te nemen of ze door zijn bemiddeling in dienst te laten nemen door derden.

16.2 In het geval de Opdrachtgever en/of zijn aangestelden de verplichtingen van artikel 16.1 van deze Algemene Voorwaarden zouden schenden, is de Opdrachtgever aan Webregion een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het laatste brutojaarloon van dit afgeworven personeelslid en/of deze afgeworven aangestelde, onverminderd het recht van Webregion om een hogere schade te bewijzen.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1 De eigendomsrechten op de Producten gaan pas over op de Opdrachtgever op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren.

17.2 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten op de onbetaalde Producten veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op deze Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Webregion daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

17.3 Voorts verbindt de Opdrachtgever zich ertoe de onbetaalde Producten te verzekeren voor brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. Een eventuele uitkering van deze verzekeringen komt toe aan Webregion.

17.4 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of indien Webregion vermoedt dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Opdrachtgever op eerste en eenvoudig verzoek van Webregion de desbetreffende Producten op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan Webregion terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de Overeenkomst tot gevolg. Bij terugontvangst van de Producten, en voor zover deze Producten nog in goede staat worden bevonden, worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Opdrachtgever onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 5% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 50% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles onverminderd het recht van Webregion om hogere schade te bewijzen.

17.5 In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt Webregion automatisch een pandrecht op de gereali- seerde verkoopprijs van de desbetreffende Producten, en is de Opdrachtgever aan Webregion een forfaitaire schadevergoeding van 35% van het totale factuurbedrag verschuldigd.

18. RECHTSVERWERKING

Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet toepassen door Webregion van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

19. NETTING

19.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen Webregion en de Opdrachtgever automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Webregion en de Opdrachtgever steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

19.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Opdrachtgever en Webregion doorgevoerde schuldvergelijking.

20. OPSCHORTING EN ONTBINDING

20.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Opdrachtgever, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag, of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever kunnen schaden, heeft Webregion het recht om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeen- komsten met de Opdrachtgever op te schorten tot het ogenblik dat de Opdrachtgever afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Opdrachtgever ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Webregion om bijkomende schadevergoeding te vorderen. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst zal eveneens van rechtswege een einde komen aan de licentie die door Webregion aan de Opdrachtgever werd verleend.

20.2 Indien de Overeenkomst tussen Webregion en de Opdrachtgever wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Opdrachtgever het recht om van Webregion te vergen dat zij haar verplichtingen onder de beëin- digde Overeenkomst naleeft. Webregion heeft het recht eventuele online- Diensten onmiddellijk te verwijderen of stop te zetten.

21. PERSOONSGEGEVENS EN BEELDMATERIAAL

21.1 De Opdrachtgever geeft aan Webregion de toelating om de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Webregion aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen Webregion en de Opdrachtgever.

21.2 De Opdrachtgever kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Opdrachtgever geen commerciële informatie van Webregion meer wenst te ontvangen, dient de Opdrachtgever Webregion hiervan op de hoogte te brengen. Kosten voor wijzigingen aan oorspronkelijke gegevens van de Opdrachtgever, op zijn verzoek ontstaan, worden steeds aangerekend.

21.3 Het is de Opdrachtgever toegestaan te verwijzen naar de naam ‘Webregion’ naar aanleiding van de levering van Diensten en/of Producten door Webregion, mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Webregion hiertoe. Webregion behoudt zich het recht voor, in voorkomend geval, een kwaliteitscontrole te verrichten, teneinde na te gaan of de Diensten en/of Producten worden voorgesteld conform de door Webregion verstrekte richtlijnen en vooropgestelde kwaliteitsnormen.

21.4 Het is Webregion toegestaan als referentie te verwijzen naar de Producten en/of Diensten die door haar werden uitgevoerd of geleverd aan de Opdrachtgever, en dit met vermelding van de naam van de Opdrachtgever.

22. OVERDRACHT

22.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord vanwege Webregion mag de Opdrachtgever de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst met Webregion niet overdragen aan enige derde.

22.2 Webregion heeft het recht de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit enige overeenkomst met de Opdrachtgever over te dragen aan derden, al dan niet verbonden vennootschappen, zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stemt hierbij in met eventuele overdrachten, zowel van schuldvorderingen als van schulden.

23. GESCHILLEN

23.1 De elektronische communicatie tussen de Opdrachtgever en Webregion heeft dezelfde bindende kracht als een kennisgeving per gewone brief en wordt door de partijen als geldig bewijsmiddel aanvaard.

23.2 Alle mogelijke geschillen tussen Webregion en de Opdrachtgever vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Webregion, tenzij Webregion verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Opdrachtgever.

24. TAAL

De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke. Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en tevens te consulteren op www.webregion.be.